Audit Manager

Reference
VAC-27934
Contract Type
Permanent
Sector
Accountancy, Public Sector
Location
Cardiff
Salary
£60,125-£69,527
Expiry Date
02/07/2021
We are looking for an Audit Manager to lead a portfolio of Performance Audit work in the health and social care sector.

Job Description

We are looking for an Audit Manager to lead a portfolio of   Performance Audit work in the health and social care sector.

If you have a genuine interest in helping to shape and improve public services across Wales as we start to emerge from the COVID-19 pandemic then you could be the right person to join us for this exciting opportunity.

You will be working with  colleagues  from a variety of professional backgrounds and your role will be to contribute to the development and delivery of our work in the health sector and its interface with social care by:

helping to shape the design of our work programmes to ensure they align to the challenges and opportunities facing public services in Wales;
managing complex local and national performance audit projects;
undertaking relationship management duties for named audited bodies;
line managing individuals within your team;
ensuring our work is delivered to the necessary time, cost and quality requirements; and
liaising with a range internal and external stakeholders relevant to your portfolio of work.

The post is advertised  on a permanent  basis, subject to completion of a satisfactory probation period.

You can find out more about the responsibilities, skills and experience required in the job description.

For an informal discussion about the job please contact Dave Thomas on 07798 503064  

Audit Wales welcomes and encourages applications from everyone, including groups currently underrepresented in our workforce such as people from a Black, Asian or Minority Ethnic background and disabled people.

Audit Wales is a flexible employer

 

Rydym yn chwilio am Reolwr Archwilio i arwain portffolio o waith Archwilio Perfformiad yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Os oes gennych ddiddordeb gwirioneddol mewn helpu i lunio a gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru wrth i ni ddechrau symud y tu hwnt i bandemig COVID-19 yna gallech fod y person iawn i ymuno â ni am y cyfle cyffrous hwn.

Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol a'ch swydd chi fydd cyfrannu at ddatblygu a chyflawni ein gwaith yn y sector iechyd a'i ryngwyneb â gofal cymdeithasol drwy:

helpu i lywio dyluniad ein rhaglenni gwaith i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru;
rheoli prosiectau archwilio perfformiad lleol a chenedlaethol cymhleth;
ymgymryd â dyletswyddau rheoli perthynas ar gyfer cyrff sy’n cael eu harchwilio;
rheoli llinell unigolion o fewn eich tîm;
sicrhau bod ein gwaith yn cael ei gyflawni i'r gofynion amser, cost ac ansawdd angenrheidiol; a
cysylltu ag ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol sy'n berthnasol i'ch portffolio gwaith.

Hysbysebir y swydd yn barhaol, yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf boddhaol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen yn y disgrifiad swydd.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd cysylltwch â Dave Thomas ar 07798 503064  

Mae Archwilio Cymru yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu megis pobl o gefndir Ddu, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig a phobl anabl.

Mae Archwilio Cymru yn gyflogwr hyblyg