Cydlynydd Tim (Y Celfyddydau Iechyd a Llesiant) / Team Co-ordinator (Arts Health and Wellbeing)

Reference
TCAHW
Contract Type
Fixed Term
Sector
Administration, Charity, Creative & Design, Not For Profit
Location
Cardiff, Colwyn Bay, Carmarthen
Salary
£24,063
Expiry Date
07/07/2022
Mae’r Cydlynydd Tîm (Y Celfyddydau Iechyd a Llesiant) yn sicrhau bod gweithgareddau'r Tîm yn cael eu cyflawni'n effeithiol / The Team Co-ordinator (Arts Health and Wellbeing) supports the effective delivery of the Team’s activities.

Job Description

Am y rôl

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n darparu rhaglen bwysig i hyrwyddo'r manteision y gall y celfyddydau eu cynnig i lesiant y boblogaeth ac wrth greu Cymru fwy cyfartal, diwylliannol a chynaliadwy. Rhaglen weithgarwch uchelgeisiol yw hon â'i nod yw gosod y celfyddydau wrth galon iechyd a llesiant y genedl.

Mae’r Cydlynydd Tîm (Y Celfyddydau Iechyd a Llesiant) yn sicrhau bod gweithgareddau'r Tîm yn cael eu cyflawni'n effeithiol trwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol o safon uchel sy'n hwyluso gweithio hyblyg/mudol. Mae hyn yn cynnwys cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau. Mae'n cynnwys cynllunio, trefnu a gweinyddu cyfarfodydd hefyd.

Amdanoch chi

Os ydych chi’n rhywun sydd â wybodaeth am neu diddordeb mewn sut y gallu celfyddydau gynorthwyo iechyd a llesiant pobl, yna hwyrach taw hon yw’r rôl i chi. Bydd gennych sgiliau TG a gweinyddu datblygedig iawn a profiad blaenorol o ddarparu gwasanaethau gweinyddol o safon uchel. Bydd angen i chi gweithio o’ch menter eich hun, blaenoriaethu a chynllunio’ch gwaith eich hun, a bod yn hyblyg ac yn addasadwy i anghenion newidiol y tîm Celfyddydau Iechyd a Llesiant.

Yr Iaith Gymraeg

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Ar ôl cael eich penodi gallwn eich cefnogi chi i ddysgu, datblygu a gwella’ch sgiliau iaith ymhellach ac  i gynyddu eich hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg.

Sut i ymgeisio

Ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru am ddisgrifiad swydd a manylion ymgeisio: https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/cydlynydd-tim-y-celfyddydau-iechyd-llesiant

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr cynhwysol, a dymunwn adlewyrchu’r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ceisiadau gan bobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu hannog a’u croesawu’n gynnes. Croesewir ceisiadau yng Nghymraeg neu Saesneg a byddwn yn gohebu â chi yn eich dewis iaith. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Ein nod yw cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei ddewis ar gyfer swyddi yn ôl eu haddasrwydd ar gyfer y rôl yn unig.

Bydd Cyngor y Celfyddydau yn darparu cefnogaeth i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyffyrddus yn ymuno â’r sefydliad, y math a all fod yn newydd neu’n anghyfarwydd i chi, fel y gallwch deimlo’ch gorau yn y gwaith. Bydd mentora neu hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu yn ystod y cyfnod ymsefydlu, os bydd angen.

 

About this role

The Arts Council of Wales is delivering a major programme to promote the benefits that the arts can bring to the population’s wellbeing and to creating a more equal, cultural and sustainable Wales.  This is an ambitious programme of activity that seeks to place the arts at the centre of the nation’s health and wellbeing.

The Team Co-ordinator (Arts Health and Wellbeing) supports the effective delivery of the Team’s activities by providing a high quality administrative service that assists flexible/mobile working. This includes the coordination of communication, correspondence and appointments. It also involves the planning, organisation and administration of  meetings.

About you

If you are someone who has knowledge of or an interest in how the arts can support people’s health and wellbeing, this role could be for you. You will have highly developed IT and administrative skills and previous experience of providing high quality administrative services. You will need to work on your own initiative, prioritise and plan your own work, and be flexible and adaptable to the developing needs of the Arts Health and Wellbeing team.

Welsh language

We work in both English and Welsh. Fluency in Welsh (both written and spoken) is desirable but not essential for this post. Upon appointment we can support you to learn, develop and improve your language skills and to increase your confidence in speaking and writing in Welsh.

How to apply

Go to the Arts Council of Wales website for the job description and application details: https://arts.wales/news-jobs-opportunities/team-co-ordinator-arts-health-and-wellbeing

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

The Arts Council of Wales is an inclusive employer, and we wish to reflect the diverse communities we serve. Applications from culturally and ethnically diverse people and underrepresented groups are encouraged and warmly welcomed. Applications are welcomed in Welsh or English and we will correspond with you in your language of choice. Applications submitted in Welsh will be treated no less favourably than applications submitted in English. We aim to take positive steps to ensure that all candidates are selected for jobs solely on their suitability for the role.

The Arts Council will provide support to ensure that you feel comfortable joining the organisation, the type of which may be new or unfamiliar to you, so that you can feel your best self at work. Mentoring or training will also be provided during the induction period, if required.