Register  |  Log In  |  Contact Us

Graduate Trainee

Reference
VAC-19529
Contract Type
Graduate Opportunities, Permanent
Sector
Public Sector
Location
Cardiff
Salary
Unspecified
Expiry Date
07/01/2020
Do you have an interest in how money is spent? Do you want to help support the improvement of public services and have a career that really counts?

Job Description

 

Do you have an interest in how money is spent?  Do you want to help support the improvement of public services and have a career that really counts?  Do you want to work in an organisation that values how people behave and treat each other?

 

If so, the Wales Audit Office may be the perfect place for you, offering you the unique opportunity to make a real difference to the people of Wales.

 

We are looking for the future leaders within the public sector in Wales; and  are genuinely interested in who you are, your strengths and your potential. 

 

If you have an impressive academic record with a minimum of a:

A second-class degree in any discipline

Good academic results at A level

Good GCSEs, including grade B in English and Maths

 

And are naturally inquisitive, enjoy team work, have an interest in public services and want to train as an accountant then our graduate role is the one for you.

 

If you choose to join us; you will be fully supported during a four-year training programme to achieve an internationally recognised and highly acclaimed ICAEW accountancy qualification. Working within teams across the Wales Audit Office, you will have opportunities to gain knowledge and experience in various aspects of our financial and performance audit work.  

 

In addition, our Graduate Programme offers the unique development opportunity to undertake secondments; this could be internally or across the wider Public Sector and to other publicly funded organisations.

 

Our clients cover the whole of Wales and you will be expected to travel to various client offices within a defined geographical area, therefore a driver’s licence or the willingness to learn is essential.

         

Further information about the role can be found in our recruitment pack.

 

For an informal discussion about the job please contact Sian Grainger on 0209 2032 0547.

 

Closing date:  7 January 2020

 

Oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian yn cael ei wario? Ydych chi am helpu cefnogi gwella gwasanaethau cyhoeddus a chael gyrfa sy’n cyfrif? Ydych chi am weithio mewn sefydliad sy’n gwerthfawrogi sut mae pobl yn ymddwyn a thrin ei gilydd?

 

Os felly, efallai mai Swyddfa Archwilio Cymru yw'r union le i chi, sy’n cynnig cyfle unigryw i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl Cymru. Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

 

Os oes gennych gofnod academaidd da gyda lleiafswm o:

·   Gradd ail-ddosbarth mewn unrhyw ddisgyblaeth

·   Canlyniadau academaidd da yn Lefel A

·   TGAU da gan gynnwys gradd B yn Saesneg a Mathemateg

 

Ac yn chwilfrydig, mwynhau gweithio mewn tîm, gyda diddordeb mewn gwasanaethau cyhoeddus ac am hyfforddi fel cyfrifydd yna ein swydd raddedig yw’r un i chi.

 

Os byddwch yn dewis ymuno â ni fyddwch yn cael eich cefnogi'n llawn yn ystod rhaglen pedair blynedd i gyflawni cymhwyster cyfrifyddiaeth ICAEW sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd wedi cael canmoliaeth fawr. A chithau'n gweithio mewn timau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, byddwch yn cael cyfle i feithrin gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol a pherfformiad.  

 

Yn ogystal, mae ein Rhaglen Graddedigion yn gyfle datblygu unigryw i ymgymryd â secondiadau; gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill a ariennir yn gyhoeddus.

 

Mae ein cleientiaid wedi’u lleoli ledled Cymru a bydd disgwyl i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol o fewn ardal ddaearyddol benodol, felly mae trwydded yrru neu barodrwydd i ddysgu yn hanfodol.      

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y swydd yn ein pecyn recriwtio.

 

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ffoniwch Sian Grainger ar 020 2032 0547.

 

Dyddiad cau: 7 Ionawr 2020.