Register  |  Log In  |  Contact Us

Gwesteiwr / Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid

Reference
VAC-5071
Contract Type
Permanent
Sector
Banking & Finance, Customer Service
Location
Cardiff
Salary
£16,500 i £22,500
Expiry Date
25/09/2017
Rhowch driniaeth V.I.P i’n Cwsmeriaid

Job Description

Mae Siopau a Lolfeydd Virgin Money yn fwy nag arian a bancio yn unig – maen nhw wedi’u cynllunio i fod yn fannau lle y gall ein cwsmeriaid ymlacio ac i gymunedau lleol ddod at ei gilydd. Maent i gyd yn rhan o'n huchelgais i fod yn fath o fanc gwahanol iawn - un sy'n gwneud pawb yn well eu byd.

 

Mae aelodaeth Lolfa, y lluniaeth, y Wi-Fi a’r defnydd o'n iPads yn hollol ddi-dâl. P’un ai’ch bod chi am adolygu ychydig o bwyntiau cyn cyfarfod, ynteu ymlacio gyda phapur newydd, mae nifer o ffyrdd i ddefnyddio ein Lolfeydd.

 

Beth am gymryd cipolwg ar ein Lolfa a dod yn gyfarwydd â chysyniadau cyfleusterau bancio ar y canlynol;

 

Ond… nid yw hyn yn bosibl heb ein Gwesteiwr Lolfa / Cynorthwywyr Cwsmeriaid. Rydym ni’n hyderus na welwch chi swydd debyg i hon ar Stryd Fawr yn y DU.

Chi fydd pwynt cyswllt cyntaf ein cwsmeriaid. Rydym ni’n dibynnu arnoch chi i roi profiad beiddgar gwahanol iddyn nhw a byddwn yn sicrhau bod gennych yr holl offer i lwyddo. Byddwch chi’n sicrhau bod eu hamser yn y Lolfa yn bopeth yr oedden nhw’n ei ddisgwyl. Byddwch chi’n sicrhau bod pob un o'n manteision a'r gwasanaethau ar gael a bod cwsmeriaid yn cael y gwasanaeth y maent yn ei ddisgwyl gan gwmni Virgin.

Mae ein cwsmeriaid wrth eu boddau â’r gwasanaeth personol ac arbennig y maen nhw’n ei dderbyn gennym ni, a phan fyddant yn dod i un o'n Lolfeydd gwych gyda chyfleusterau bancio chi fydd y person cyntaf iddyn nhw ei weld. Trwy roi profiad anhygoel iddyn nhw, byddwch yn helpu i wneud ein cwsmeriaid i ddwli arnom ni.

 Rydym yn chwilio am bobl gymdeithasol sy’n gallu creu argraff yn gyflym - felly mae profiad gwasanaeth cwsmeriaid wyneb yn wyneb yn ofynnol. Byddwch yr un mor gartrefol yn cynorthwyo cwsmer â thrafodiad bancio gan eich bod chi’n hyrwyddo un o'n cynhyrchion gwych. P'un ai’ch bod chi’n paratoi paned o goffi iddynt ynteu gynnal digwyddiad cymunedol yn un o'n hystafelloedd cyfarfod, byddwch yn cyfarfod bob cwsmer a chael sgwrs wych wrth iddyn nhw gerdded drwy'r drws.

Byddwch chi’n hyderus yn gweithio mewn awyrgylch rheoleiddio gyflym, sy'n newid yn gyson ac sy’n llawn hwyl, lle nad oes deuddydd yr un fath; bydd ein patrymau gwaith dros rota 6 wythnos yn cynnwys penwythnosau.

Ar hyd ein taith i wella pethau, ni fyddwn byth yn rhoi'r gorau i edrych ar sut mae pob elfen ar fancio yn gweithio, gan gynnwys sut rydym ni’n gwobrwyo ein pobl. Mae ein pecyn gwobrwyo rhagoriaeth yn diogelu iechyd a lles, yn deg ac yn gystadleuol drwy’r amser.

 

A fedrwch chi syfrdanu a phlesio ein cwsmeriaid?

Ein nod yw meithrin gweithlu medrus, amrywiol ac ymrwymedig lle y gall pob unigolyn – waeth beth yw eu cefndir – rhannu ein pwrpas, cyrraedd eu potensial a chael eu gwobrwyo'n briodol am eu cyfraniad at ein llwyddiant.

Cyflog: o £16,500 i £22,500 (y flwyddyn ar gyfer swydd rhan amser) ynghyd â buddion ardderchog

Oriau: Llawn amser 37.5 awr a Rhan amser, unrhyw beth o 18.5 awr yr wythnos, shifftiau amrywiol yn cynnwys shifftiau dydd Llun i ddydd Sul ar rota 6 wythnos. Cofiwch gynnwys eich blaenoriaeth ar eich cais.

Os ydych chi am fod yn rhan o'n taith, yr oll sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar ‘Ymgeisio’ isod. 

Sylwer, fel rhan o'n proses recriwtio, cynhelir gwiriad credyd a chofnodion troseddol boddhaol ar bob ymgeisydd llwyddiannus