Register  |  Log In  |  Contact Us

Project Officer Wales-China

Organisation
The Arts Council of Wales
Reference
VAC-6526
Contract Type
Part-Time, Permanent
Sector
Administration, Charity
Location
Cardiff, Carmarthen or Colwyn Bay
Salary
£9,459 - £12,680 (£23,649 – £31,700 pro rata)
Expiry Date
27/11/2017
The Project Officer will play a key role in working on the activities under the Wales-China Action plan, in support of the Head of Wales Arts International.

Job Description

The successful candidate will have experience of working within the arts, and will have sound knowledge of arts activity and provision in Wales.  Knowledge of working in China or in another international context is essential for this role, as is project management experience at an international level.  Experience of working with international and governmental institutions is desirable, but not essential.  

 

We’re looking for someone with proven abilities in IT and the ability to confidently converse both written and orally to maintain effective relationships at senior levels both internally and externally.  There will be an expectation for the successful candidate to travel throughout Wales, the UK and internationally on occasion.
 

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh is desirable for this post. The ability to speak Mandarin is also desirable for this role, and the willingness to learn basic Mandarin is essential.

 

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. For further details and an application form, please visit www.arts.wales/jobs

 

Closing date:                  12:00 midday on 27th November 2017

Applications should be sent to hr@arts.wales

 

Please note, CVs will not be accepted.

 

As well as direct applications, we will also welcome secondment applications for this post.

 

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

----------------------------------------------------------------------------

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd, Caerfyrddin neu Bae Colwyn.

 

Bydd Swyddog Prosiect Cymru-Tsieina yn chwarae rhan allweddol drwy weithio ar y gweithgareddau sydd yng Nghynllun Gweithredu Cymru-Tsieina, gan gefnogi Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio o fewn y celfyddydau, ac yn meddu ar wybodaeth gadarn o ddarpariaeth a gweithgarwch celfyddydol yng Nghymru.  Mae gwybodaeth ynghylch gweithio yn Tsieina neu mewn cyd-destun rhyngwladol arall yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â phrofiad o reoli prosiectau ar lefel ryngwladol. Mae profiad o weithio gyda sefydliadau llywodraethol a rhyngwladol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol.  

 

Rydym yn chwilio am rywun sydd â galluoedd profedig mewn TG a’r gallu i gynnal sgwrs yn hyderus, yn ysgrifenedig ac ar lafar, er mwyn cynnal perthnasau effeithiol ar lefelau uwch, yn fewnol ac yn allanol. Mae disgwyliad i’r ymgeisydd llwyddiannus deithio ledled Cymru, gwledydd Prydain ac yn rhyngwladol o bryd i’w gilydd.
 

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Mae’r gallu i siarad Mandarin hefyd yn ddymunol ar gyfer y swydd hon, ac mae’r parodrwydd i ddysgu Mandarin sylfaenol yn hanfodol.

 

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi 

 

Dyddiad cau:                 12:00 canol ddydd ar 27 Tachwedd 2017

Dylid anfon ffurflenni cais at AD@celf.cymru

 

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

 

Yn ogystal â cheisiadau uniongyrchol, byddwn hefyd yn croesawu ceisiadau ar gyfer secondiad ar gyfer y swydd hon.