Register  |  Log In  |  Contact Us

Rheolwr Lolfa

Reference
VAC-5105
Contract Type
Permanent
Sector
Customer Service, Digital, Retail
Location
Cardiff
Salary
£32,000 i £48,000 y flwyddyn ynghyd â buddion ardderchog
Expiry Date
26/09/2017
Ydych chi'n barod i roi triniaeth V.I.P i’n cwsmeriaid?

Job Description

Mae Siopau a Lolfeydd Virgin Money yn fwy nag arian a bancio yn unig – maen nhw wedi’u cynllunio i fod yn fannau lle y gall ein cwsmeriaid ymlacio ac i gymunedau lleol ddod at ei gilydd. Maent i gyd yn rhan o'n huchelgais i fod yn fath o fanc gwahanol iawn - un sy'n gwneud pawb yn well eu byd.

Beth am gymryd cipolwg ar ein Lolfa a dod yn gyfarwydd â chysyniadau cyfleusterau bancio ar y canlynol;

Cyfweliad â Rheolwr Lolfa Glasgow, gan roi cipolwg i ddiwrnod ym mywyd lolfa gyda chyfleusterau banciohttp://my.virginmoney.com/2014/11/17/life-in-our-latest-lounge/
Tudalen youtube Virgin Money … https://www.youtube.com/watch?v=ykUe7HAETXA ...

Byddant yn eich helpu chi ddod yn gyfarwydd â’r hyn a olygwn wrth "eithriadol!!" Mae gennym hefyd ddigon o wybodaeth ynghylch ein lolfeydd ar ein gwefan Virgin Money http://www.virginmoney.com/virgin/about-lounges/ – felly mae croeso i gymryd golwg a rhannu’r cyffro gyda ni!

Os oes gennych awch am her ac yn gallu dangos profiad o reoli yn y maes gwasanaeth cwsmeriaid a bod gennych awydd gwirioneddol i greu eiliadau arbennig i’n cwsmeriaid – mae gennym ni’r swydd i chi!

Mae ein cwsmeriaid wrth eu boddau â’r gwasanaeth personol ac arbennig y maen nhw’n ei dderbyn gennym ni. Pan fyddant yn dod i un o'n Lolfeydd gwych gyda chyfleusterau bancio, chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod profiad y cwsmer yn rhagori ar yr holl ddisgwyliadau bob tro! Byddwch chi’n chwilio am gyfleoedd i gynyddu nifer yr ymwelwyr ac aelodaeth y Lolfa yn gyson a chi fydd yn gyfrifol am wella perfformiad ac effeithlonrwydd y Lolfa. Er mwyn llwyddo yn y rôl hon bydd angen i chi ddangos y gallu i hyfforddi ac ysgogi eraill. Byddwch chi’n herio cydweithwyr i wella ac i ffynnu yn barhaus i wireddu eu potensial er mwyn iddynt gyflawni’r hyn na chredant ei fod yn bosibl.

Yn anad dim, rydym ni’n chwilio am rywun sy'n hyderus wrth weithredu mewn amgylchedd o dan arweiniad digidol, gyda dawn ar gyfer technoleg a'r cymhelliant i ddangos i eraill. Byddwch yn ffynnu mewn amgylchedd lle mae eich penderfyniad, agwedd gadarnhaol ac agwedd 'gallu gwneud' yn eich gosod chi ar y brig. Trwy eich hyblygrwydd a'ch gallu i addasu, byddwch yn barod i ymgymryd â heriau newydd.

Mae rhan fawr o'r rôl yn ymwneud â'ch gallu i rwydweithio o fewn y gymuned leol, ar y cyd â'ch tîm, er mwyn denu sylw gwych i’r Lolfa a Virgin Money yn barhaus.

Ar hyd ein taith i wella pethau, ni fyddwn byth yn rhoi'r gorau i edrych ar sut mae pob elfen ar fancio yn gweithio, gan gynnwys sut rydym ni’n gwobrwyo ein pobl. Mae ein pecyn yn gwobrwyo rhagoriaeth yn diogelu iechyd a lles, yn deg ac yn gystadleuol drwy’r amser.

Ydych chi’n arweinydd ysbrydoledig, sydd ag awch am her, yna mae gennym ni’r union swydd i chi?

Ein nod yw meithrin gweithlu medrus, amrywiol ac ymrwymedig lle y gall pob unigolyn – waeth beth yw eu cefndir – rannu ein pwrpas, cyrraedd eu potensial a chael eu gwobrwyo'n briodol am eu cyfraniad at ein llwyddiant.

Cyflog: o £32,000 i £48,000 y flwyddyn ynghyd â buddion ardderchog

Oriau: 37.5 - Mae hyblygrwydd yn allweddol gan y bydd rhaid i chi weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau, gan fod ein patrwm sifftiau’n rhedeg o ddydd Llun i ddydd Sul ar rota 6 wythnos.

Os ydych chi am fod yn rhan o'n taith, yr oll sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar ‘Ymgeisio’ isod.

Sylwer, fel rhan o'n proses recriwtio, cynhelir gwiriad credyd a chofnodion troseddol boddhaol ar bob ymgeisydd llwyddiannus