Rheolwr Portffolio / Portfolio Manager

Reference
VAC-31291
Contract Type
Fixed Term
Sector
Charity, Creative & Design, Not For Profit, Public Sector
Location
Cymru / Wales
Salary
£49,089
Expiry Date
30/05/2022
Mae Rheolwyr Portffolio yn uwch weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau sy’n cyfuno eu harbenigedd celfyddydol a’u gwybodaeth fusnes/Portfolio Managers are senior arts professionals who combine their arts expertise with their business knowledge

Job Description

Am y Rheolwyr Portffolio

Mae’r Rheolwyr Portffolio yn uwch weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau sy’n cyfuno eu harbenigedd celfyddydol sylweddol a’u gwybodaeth fusnes gref i helpu i gyflawni’n ymarferol ystod o fentrau sy’n gysylltiedig â flaenoriaethau Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae Rheolwyr Portffolio hefyd yn rheolwyr llinell i’r Swyddogion Datblygu.

Mae’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r rôl hon yn cynnwys y Celfyddydau a Pobl Ifanc, yn enwedig o ran Cynllun Gweithredu Ehangu Ymgysylltu Cyngor y Celfyddydau ynghylch amrywiaeth ac anabledd, a datblygu dawns, cerddoriaeth glasurol, a syrcas.

“Yn amrywiol ac yn gofyn llawer ond byth yn ddiflas, mae rôl y Rheolwr Portffolio yn gyfle gwych i weithio gyda chydweithwyr yn genedlaethol ar draws portffolio o feysydd strategol. Os oes gennych chi syniadau a gyriant eisiau gwneud gwahaniaeth i’r celfyddydau yng Nghymru, mae hwn yn amser cyffroes i ymuno â’n tîm.” Sally, Rheolwr Portffolio

Amdanoch chi

Os ydych chi’n rhywun sydd â phrofiad blaenorol o weithio yn y celfyddydau neu gymunedau ac sy’n gallu ysbrydoli hyder yn y sector, gallai’r rôl hon fod i chi. Bydd angen i chi fod yn ddatryswr problemau ac yn feddyliwr creadigol, a hefyd gwybod sut i fod yn gynhyrchiol, yn drefnus a sut i gyflawni pethau. Gallwn ddysgu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch chi os ydych chi’n chwilfrydig ac yn ddigon gyredig i fod yn rhan o’n tîm.

Yr Iaith Gymraeg

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Ar ôl cael eich penodi gallwn eich cefnogi chi i ddysgu, datblygu a gwella’ch sgiliau iaith ymhellach ac  i gynyddu eich hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg.

Sut i ymgeisio

Ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru am fanylion ymgeisio: https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/rheolwr-portffolio

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr cynhwysol, a dymunwn adlewyrchu’r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ceisiadau gan bobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu hannog a’u croesawu’n gynnes. Croesewir ceisiadau yng Nghymraeg neu Saesneg a byddwn yn gohebu â chi yn eich dewis iaith. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Ein nod yw cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei ddewis ar gyfer swyddi yn ôl eu haddasrwydd ar gyfer y rôl yn unig.

Bydd Cyngor y Celfyddydau yn darparu cefnogaeth i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyffyrddus yn ymuno â’r sefydliad, y math a all fod yn newydd neu’n anghyfarwydd i chi, fel y gallwch deimlo’ch gorau yn y gwaith. Bydd mentora neu hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu yn ystod y cyfnod ymsefydlu, os bydd angen.

 

About Portfolio Managers

Portfolio Managers are senior arts professionals who combine their significant arts expertise with their strong business knowledge to help practically deliver a range of initiatives linked to the Arts Council of Wales’ priorities. Portfolio Managers are also line managers to the Development Officers.

Responsibilities linked to this role include Arts and Young People, particularly in terms of the Arts Council’s Widening Engagement Action Plan around diversity and disability, and the development of dance, classical music, and circus.

“Varied and demanding but never dull, the role of Portfolio Manager is a great chance to work with colleagues nationally across a portfolio of strategic areas. If you’ve got ideas and drive and want to make a difference to the arts in Wales this is an exciting time to join our team.” Sally, Portfolio Manager

About you

If you are someone who has previous experience of working in the arts or communities and can inspire confidence in the sector, this role could be for you. You will need to be a problem solver and creative thinker, and also know how to be productive, organised and how to get things done. We can teach you the skills you’ll need if you are curious and driven enough to be part of our team.

Welsh language

We work in both English and Welsh. Fluency in Welsh (both written and spoken) is desirable but not essential for this post. Upon appointment we can support you to learn, develop and improve your language skills and to increase your confidence in speaking and writing in Welsh.

How to apply

Please visit the Arts Council of Wales website for application details: https://arts.wales/news-jobs-opportunities/portfolio-manager

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

The Arts Council of Wales is an inclusive employer, and we wish to reflect the diverse communities we serve. Applications from culturally and ethnically diverse people and underrepresented groups are encouraged and warmly welcomed. Applications are welcomed in Welsh or English and we will correspond with you in your language of choice. Applications submitted in Welsh will be treated no less favourably than applications submitted in English. We aim to take positive steps to ensure that all candidates are selected for jobs solely on their suitability for the role.

The Arts Council will provide support to ensure that you feel comfortable joining the organisation, the type of which may be new or unfamiliar to you, so that you can feel your best self at work. Mentoring or training will also be provided during the induction period, if required.