Swyddog Datblygu / Development Officer

Reference
DO
Contract Type
Fixed Term
Sector
Charity, Creative & Design, Not For Profit, Public Sector
Location
Cardiff, Colwyn Bay, Carmarthen
Salary
£39,001
Expiry Date
07/07/2022
Y Swyddogion Datblygu yw asiantau cyflawni lleol ein polisïau a'n strategaethau cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau / Development Officers are the local delivery agents for our national arts policies and strategies.

Job Description

Am y rôl

Y Swyddogion Datblygu yw asiantau cyflawni lleol ein polisïau a'n strategaethau cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau.  Nhw yw'r prif bwynt cyswllt ar gyfer unigolion a sefydliadau sydd am gael cymorth, cefnogaeth neu gyllid gennym.

Gan adrodd i Reolwr Rhaglen y Celfyddydau, Iechyd a Llesiant, bydd gan y rôl Swyddog Datblygu hon amrywiaeth o gyfrifoldebau gan gynnwys ‘pecyn’ o arbenigeddau ym maes y celfyddydau neu rai proffesiynol, cymryd rhan mewn cyfarfodydd penderfynu ar gyllid, bod yn berson cyswllt ar gyfer sefydliadau Portffolio Celfyddydau Cymru, a chefnogi maes polisi penodol (yn yr achos hwn, y gwaith Celfyddydau ac Iechyd).

Amdanoch chi

Os ydych chi'n angerddol ynghylch y celfyddydau, gyda diddordeb mewn iechyd a llesiant, a bod gennych y gallu i reoli a gweithredu mentrau sy'n datblygu blaenoriaethau'r rhaglen, yna hwyrach taw hon yw'r rôl i chi. Bydd yn rhaid i chi rheoli a chyflawni rhaglen amrywiol o brosiectau a thasgau and gyda ffocws ar ddeilliannau a’r penderfyniad i lywio prosiectau a thasgau hyd at eu cwblhau’n ymarferol. Am ddisgrifiad manwl o'r wybodaeth, y profiad a'r nodweddion angenrheidiol, cyfeiriwch at y disgrifiad swydd.

Yr Iaith Gymraeg

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Ar ôl cael eich penodi gallwn eich cefnogi chi i ddysgu, datblygu a gwella’ch sgiliau iaith ymhellach ac  i gynyddu eich hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg.

Sut i ymgeisio

Ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru am ddisgrifiad swydd a manylion ymgeisio: https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/swyddog-datblygu

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr cynhwysol, a dymunwn adlewyrchu’r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ceisiadau gan bobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu hannog a’u croesawu’n gynnes. Croesewir ceisiadau yng Nghymraeg neu Saesneg a byddwn yn gohebu â chi yn eich dewis iaith. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Ein nod yw cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei ddewis ar gyfer swyddi yn ôl eu haddasrwydd ar gyfer y rôl yn unig.

Bydd Cyngor y Celfyddydau yn darparu cefnogaeth i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyffyrddus yn ymuno â’r sefydliad, y math a all fod yn newydd neu’n anghyfarwydd i chi, fel y gallwch deimlo’ch gorau yn y gwaith. Bydd mentora neu hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu yn ystod y cyfnod ymsefydlu, os bydd angen.

 

About this role

Development Officers are the local delivery agents for our national arts policies and strategies. They provide the principle point of contact for individuals and organisations who want our help, support and funding.

Reporting to the Programme Manager, Arts, Health and Wellbeing, this Development Officer role will have a range of responsibilities including a ‘package’ of arts or professional specialisms, involvement in funding decision meetings, being a contact for Arts Portfolio Wales organisations, and supporting a specific area of policy (in this instance, the work of Arts and Health).

About you

If you are someone who has a passion for the arts, an interest in health and wellbeing, and the ability to manage and implement initiatives that advance the Arts Council’s priorities, this role could be for you. You will need to manage and execute a diverse programme of projects and tasks and be outcome orientated with the determination to drive tasks through to practical completion. For a detailed description of the knowledge, experience and attributes required, please refer to the job description.

Welsh language

We work in both English and Welsh. Fluency in Welsh (both written and spoken) is desirable but not essential for this post. Upon appointment we can support you to learn, develop and improve your language skills and to increase your confidence in speaking and writing in Welsh.

How to apply

Go to the Arts Council of Wales website for the job description and application details: https://arts.wales/news-jobs-opportunities/development-officer

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

The Arts Council of Wales is an inclusive employer, and we wish to reflect the diverse communities we serve. Applications from culturally and ethnically diverse people and underrepresented groups are encouraged and warmly welcomed. Applications are welcomed in Welsh or English and we will correspond with you in your language of choice. Applications submitted in Welsh will be treated no less favourably than applications submitted in English. We aim to take positive steps to ensure that all candidates are selected for jobs solely on their suitability for the role.

The Arts Council will provide support to ensure that you feel comfortable joining the organisation, the type of which may be new or unfamiliar to you, so that you can feel your best self at work. Mentoring or training will also be provided during the induction period, if required.